Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft http://tienminh.vn

Phần mềm dự toán DTBK - Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023.
19/06/2023


Ngày 03/01/2023 Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 01/QĐ-SXD: về công bố đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023 theo Quyết định số 01/QĐ-SXD ban hành căn cứ:
1. Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
2. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
3. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
4. Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình;
5. Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đô thị Hạ tầng và Kinh tế xây dựng.


Download quyết định số 01/QĐ-SXD tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 03/01/2023 Tại đây

Download DTBK2023P & S bản Full 6.70 Tại đây

Download DTBK2021B bản miễn phí 6.56 Tại đây


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com

Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699.

 URL của bản tin này::http://tienminh.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=75

© Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft contact: nguyenxuantoan2007@gmail.com