Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft http://tienminh.vn

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY THEO THÔNG TƯ 15/2021
11/07/2009


 

TT

Các bảng giá nhân công & ca máy theo TT mới

Tải dữ liệu

1

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 615/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 21/12/2020 & Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bắc Ninh
Download

2

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 6632/QĐ-SXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Bảng giá ca máy theo thông báo giá số 168/TB-TC-XD ngày 10/09/2020 của Liên STC-XD và QĐ số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của BCT.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Định
Download

3

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

- Bảng giá ca máy theo thông báo giá số 168/TB-TC-XD ngày 10/09/2020 của Liên STC-XD và QĐ số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của BCT.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Định
Download

4

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/03/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 62/QĐ-SXD Bình Thuận ngày 19/03/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Thuận
Download

5

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 514/SXD-QLXD&HTKT ngày 03/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 62/QĐ-SXD Bình Thuận ngày 19/03/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Thuận
Download

6

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết địnhsố 146/SXD-QLXD&HTKT ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng ngày 09/10/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Cao Bằng
Download

7

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 1837/SXD-KT&QLHĐXD ngày 13/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông.

- Bảng giá ca máy theo Công văn số 1894/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/10/2021 & Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Đăk Nông
Download

8

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 359/QĐ-SXD ngày 11/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông.

- Bảng giá ca máy theo Công văn số 1894/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/10/2021 & Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Đăk Nông
Download

9

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 79QĐ-SXD ngày 29/04/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 155/QĐ-SXD tỉnh Đồng Nai ngày 20/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Đồng Nai
Download

10

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 486/SXD-QLXD ngày 17/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

- Bảng giá ca máy theo Công văn số 486/SXD-QLXD ngày 17/03/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Gia Lai
Download

11

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 706 /QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Hà Nam
Download

12

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 27/04/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 131/QĐ-SXD tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Hà Tĩnh
Download

13

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 27/04/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 131/QĐ-SXD tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Hà Tĩnh
Download

14

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 698/SXD-QLXD ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 697/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 31/03/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Khánh Hòa
Download

15

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 31/07/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Kiên Giang
Download

16

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/03/2020 của SXD tỉnh Kon Tum.

- Bảng giá ca máy theo Văn bản số 1499/SXD-QLXD tỉnh Kon Tum ngày 25/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Kon Tum
Download

17

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/07/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 07/QĐ-SXD tỉnh Lâm Đồng ngày 14/01/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Lâm Đồng
Download

18

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/07/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

- Bảng giá ca máy theo văn bản số 16/2020/PLX-TCBC của Petrolimex ngày 13/07/2020 và QĐ số 648/QĐ-BCT ngày 22/3/20 của BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Lâm Đồng
Download

19

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh Nam Định.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2041/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ngày 18/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Nam Định
Download

20

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 538/SXD-KT&VLXD ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 101/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình ngày 14/01/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/11/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Ninh Bình
Download

21

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Bảng giá ca máy theo thông cáo báo chí giá xăng dầu của TĐDK Việt Nam Petrolimex ngày 27/6/20 và giá điện theo QĐ số 648/QĐ-BTC ngày 23/03/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Ninh Thuận
Download

22

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1639/QĐ-SXD ngày 24/07/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2324/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ngày 05/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Phú Thọ
Download

23

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 05/09/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 140/QĐ-SXD tỉnh Phú Yên ngày 05/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Phú Yên
Download

24

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Thông báo số 14/TB-SXD ngày 14/02/2020 của SXD tỉnh Phú Yên.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 140/QĐ-SXD tỉnh Phú Yên ngày 05/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Phú Yên
Download

25

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 4536/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình 30/11/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Bình
Download

26

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 710 /QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 710/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17/03/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Nam
Download

27

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 1534/HD-SXD ngày 20/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 481/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Ngãi
Download

28

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 2340 /QĐ-UBND ngày 25/05/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 481/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Ngãi
Download

28

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2690/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 03/11/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Tây Ninh
Download

29

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 891/QĐ-SXD ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2690/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 03/11/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Thái Nguyên
Download

 URL của bản tin này::http://tienminh.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=49

© Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft contact: nguyenxuantoan2007@gmail.com